Singaporean Mandarin Database

This database contains a collection of Mandarin terms which have cultural, historical or sentimental value unique to Singapore. These terms may be used by Singaporeans in the past or at present. Some of the terms are read in print while others are used in our everyday conversations.

单肩装
dān jiān zhuāng
One shoulder outfit
淡马锡
dàn mǎ xī
Temasek
单位信托
dān wèi xìn tuō
unit trust
单选区
dān xuǎn qū
Single Member Constituency (SMC)
党鞭
dǎng biān
Party Whip
当店
dàng diàn
pawnshop
德士
dé shì
taxi
德育在于行动
dé yù zài yú xíng dòng
Values in Action (VIA)
登布西山
dēng bù xī shān
Dempsey Hill
抵步
dǐ bù
reach (a place)
地段
dì duàn
district
地牛
dì niú
Sanitary inspector (colloquially known as te gu)
电动人行道
diàn dòng rén xíng dào
travelator
电缆电视
diàn lǎn diàn shì
cable television
吊架
diào jià
suspended scaffold
调头
diào tóu
make a U-turn
钓鱼
diào yú
Chinese tea
顶限
dǐng xiàn
limit
东陵
dōng líng
Tanglin
恫言
dòng yán
threaten