Singaporean Mandarin Database

This database contains a collection of Mandarin terms which have cultural, historical or sentimental value unique to Singapore. These terms may be used by Singaporeans in the past or at present. Some of the terms are read in print while others are used in our everyday conversations.

双佳节
shuāng jiā jié
coincidence of two major festivals
塑胶
sù jiāo
plastic
锁轮器
suǒ lún qì
wheel clamp
锁匙
suǒ shí
keys
太空梭
tài kōng suō
space shuttle
汤匙
tāng chí
spoon
特惠银行服务
tè huì yín hang fú wù
privilege banking
跳蚤市场
tiào zǎo shì chǎng
flea market
同舟共济配套
tóng zhōu gòng jì pèi tào
Solidarity Budget
涂改剂
tú gǎi jì
correction fluid
团结预算案
tuán jié yù suàn àn
Unity Budget
推介式
tuī jiè shì
launch
脱售
tuō shòu
sell
万字票
wàn zì piào
4D (4-digit lottery)
网际网络
wǎng jì wǎng luò
Internet
午夜场
wǔ yè chǎng
midnight show
无障碍建设基金
wú zhàng ài jiàn shè jī jīn
Accessibility Fund
现金卡
xiàn jīn kǎ
CashCard
消费税
xiāo fèi shuì
Good and Services Tax (GST)
小型公寓
xiǎo xíng gōng yù
studio apartment