Home > Language Resources > Vocabulary > A > Asteroid

Asteroid

Asteroid
English
Asteroid
தமிழ்
சிறுகோள் (செவ்வாய், வியாழன் ஆகிய கோள்களுக்கிடையே செல்லும் சுற்றுப்பாதையில் உள்ள சிறு கோள்)