Home > Language Resources > Vocabulary > A > Automated teller machine atm

Automated teller machine atm

Automated teller machine atm
English
Automated teller machine (atm)
தமிழ்
தானியக்க வங்கி இயந்திரம் / தானியங்கிப் பண இயந்திரம்