Home > Language Resources > Vocabulary > I > Immune system health

Immune system health

Immune system health
English
Immune system (health)
தமிழ்
நோய் எதிர்ப்புச் சக்தி / நோய்த் தடுப்பாற்றல் (சுகாதாரம்)