Home > Language Resources > Vocabulary > I > Impeachment proceedings

Impeachment proceedings

Impeachment proceedings
English
Impeachment proceedings
தமிழ்
நம்பகத்தன்மையை ஆராயும் விசாரணை (நீதிமன்றம்) / பதவிக்காலத்தில் செய்த குற்றம் தொடர்பான விசாரணை (அரசியல்)