Home > Language Resources > Vocabulary > I > Internationally recognised

Internationally recognised

Internationally recognised
English
Internationally recognised
தமிழ்
உலகளவில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட / அங்கீகரிக்கப்பட்ட