Home > Language Resources > Vocabulary > M > Memorandum of understanding mou

Memorandum of understanding mou

Memorandum of understanding mou
English
Memorandum of understanding (mou)
தமிழ்
இணக்கக் குறிப்பு / புரிந்துணர்வுக் குறிப்பு