Home > Language Resources > Vocabulary > M > Multilateral exercise

Multilateral exercise

Multilateral exercise
English
Multilateral exercise
தமிழ்
பலதரப்புப் பயிற்சி / பல தரப்பினர் கலந்துகொள்ளும் பயிற்சி