Home > Language Resources > Vocabulary > R > Reinstatement

Reinstatement

Reinstatement
English
Reinstatement
தமிழ்
மறுநியமனம் / மீண்டும் பணியில் அமர்த்தல் / பழையநிலைக்குக் கொண்டுவருதல்