Home > Language Resources > Vocabulary > W > Winwin relationship

Winwin relationship

Winwin relationship
English
Win-win relationship
தமிழ்
அனைவருக்கும் நன்மையளிக்கும் உறவு / இருதரப்புக்கும் நன்மையளிக்கும் உறவு