Home > Language Resources > Vocabulary > W > Wireless application protocol wap

Wireless application protocol wap

Wireless application protocol wap
English
Wireless application protocol (wap)
தமிழ்
கம்பியில்லா இணையத் தொடர்பு முறை