Black-box-voice-recorder

Black-box-voice-recorder
English
Black box (voice recorder)
தமிழ்
குரல் பதிவுப் பெட்டி (விமானம்) / கறுப்புப்பெட்டி