Ground-breaking-ceremony

Ground-breaking-ceremony
English
Ground breaking ceremony
தமிழ்
நிலந்திருத்தும் நிகழ்ச்சி / கால்கோள் விழா