2015 LLLH Audio Clips

வாழும் மொழி வாழும் மரபு கேட்பொலி 2015

எங்களின் முதல் பதிப்பான வாழும் மொழி வாழும் வாழும் மரபு குறிப்பேட்டில் இடம்பெற்ற மொழி மற்றும் கலாசாரம் சார்ந்த சொற்கள் மற்றும் அவற்றின் பொருள், பயன்பாடு பற்றிய சுருக்கமான
நிறைவான விளக்கத்தை இந்த கேட்பொலியில் கேட்கலாம்.

2015 Living Language Living Heritage Audio Clips


No. 

Title                            

Clip 

 1  Tuesday 31 March 
 2  Wednesday 1 April
 3  Thursday 2 April
 4  Friday 3 April
 5  Saturday 4 April
 6  Sunday 5 April
 7  Friday 6 April
 8  Saturday 7 April
 9  Sunday 8 April
 10  Monday 9 April
 11  Tuesday 10 April
 12  Wednesday 11 April
 13  Thursday 12 April
 14  Friday 13 April
 15  Saturday 14 April
 16  Sunday 15 April
 17  Monday 16 April
 18  Tuesday 17 April
 19  Wednesday 18 April
 20  Thursday 19 April
 21  Friday 20 April
 22  Saturday 21 April
 23  Sunday 22 April
 24  Monday 23 April
 25  Tuesday 24 April
 26  Wednesday 25 April
 27  Thursday 26 April


Back To Top