வாழும் மொழி வாழும் மரபு கேட்பொலி 2016

இந்த இரண்டாம் பதிப்பில்,கலாசாரம், பண்பாடு மற்றும் மரபுகளின் வெளிப்பாடுகளாய் அமைந்துள்ள பொருட்கள், சிற்பங்கள், மற்றும் வாழ்வியல் அம்சங்கள்  
மீண்டும் வாசகர்கள் பார்வைக்கு அறிமுகம் செய்கிறோம்.

2016 Living Language Living Heritage Audio Clips


No. 

Title                            

Clip 

 1  Saturday 2 April 
 2  Sunday 3 April
 3  Monday 4 April
 4  Tuesday 5 April  
 5  Wednesday 6 April
 6  Thursday 7 April
 7  Friday 8 April
 8  Saturday 9 April
 9  Sunday 10 April
 10  Monday 11 April
 11  Tuesday 12 April
 12  Wednesday 13 April
 13  Thursday 14 April
 14  Friday 15 April
 15  Saturday 16 April
 16  Sunday 17 April
 17  Monday 18 April
 18  Tuesday 19 April
 19  Wednesday 20 April
 20  Thursday 21 April
 21  Friday 22 April
 22  Saturday 23 April
 23  Sunday 24 April
 24  Monday 25 April
 25  Tuesday 26 April
 26  Wednesday 27 April
 27  Thursday 28 April
 28  Friday 29 April
 29  Saturday 30 April