Prime minister

Prime minister
English
Prime minister
தமிழ்
பிரதமர்