Dead language

Dead language
English
Dead language
தமிழ்
வழக்கொழிந்த மொழி