Racial dialect

Racial dialect
English
Racial dialect
தமிழ்
இனக் கிளைமொழி