Rote learning

Rote learning
English
Rote learning
தமிழ்
மனனவழிக் கற்றல்