Tamil alphabet

Tamil alphabet
English
Tamil alphabet
தமிழ்
தமிழ் நெடுங்கணக்கு