Parliament (Privileges, Immunities And Powers) Act

Englishதமிழ்
Parliament (Privileges, Immunities And Powers) Act நாடாளுமன்றம் (சிறப்புரிமைகள், விலக்குரிமைகள் மற்றும் அதிகாரங்கள்) சட்டம்
Back To Top