முகப்பு > தொடர்புக்கு

தொடர்புக்கு

The Secretariat
Tamil Language Council


c/o National Heritage Board
61 Stamford Road #03-08
Stamford Court
Singapore 178892

Telephone : (65) 6332 4601

Email: NHB_TamilLanguageCouncil@nhb.gov.sg