முகப்பு > மொழி வளங்கள் > சொல்லகராதி > Civil-Service-Appointments > Permanent-secretary-home-affairs-prime-ministers-office-and-national-security-and-intelligence-coordination

Permanent-secretary-home-affairs-prime-ministers-office-and-national-security-and-intelligence-coordination

Permanent-secretary-home-affairs-prime-ministers-office-and-national-security-and-intelligence-coordination
English
Permanent secretary (home affairs), (prime minister's office) and (national security and intelligence co-ordination)
தமிழ்
நிரந்தரச் செயலாளர் (உள்துறை), (பிரதமர் அலுவலகம்), (தேசியப் பாதுகாப்பு, வேவுத்துறை ஒருங்கிணைப்பு)