முகப்பு > மொழி வளங்கள் > சொல்லகராதி > Educational-Terms > The-Board-for-the-Teaching--Testing-of-South-Asian-Languages-BTTSAL

The-Board-for-the-Teaching--Testing-of-South-Asian-Languages-BTTSAL

The-Board-for-the-Teaching--Testing-of-South-Asian-Languages-BTTSAL
English
The Board for the Teaching & Testing of South Asian Languages (BTTSAL)
தமிழ்
தென்கிழக்காசிய மொழிகளின் கற்பித்தல் மற்றும் தேர்வு வாரியம்