Balance of payments country

Englishதமிழ்
Balance of payments (country) பற்று வரவுக் கணக்கு (நாடு) / (ஒருநாட்டின்) வரவுக்கும் செலவுக்கும் உள்ள வேறுபாடு
Back To Top