Minister trade

Minister trade
English
Minister (trade)
தமிழ்
அமைச்சர் (வர்த்தகம்)