Inculcation

Inculcation
English
Inculcation
தமிழ்
மனத்தில் பதியவைத்தல், பயிற்றுவித்துப் பழக்குதல்