Reinforcement

Reinforcement
English
Reinforcement
தமிழ்
வலுவூட்டல், வலியுறுத்துதல்