Singaporean Mandarin Database

This database contains a collection of Mandarin terms which have cultural, historical or sentimental value unique to Singapore. These terms may be used by Singaporeans in the past or at present. Some of the terms are read in print while others are used in our everyday conversations.

阿兵哥
ā bīng gē
soldier
阿姐
ā jiě
Ah Jie
阿窿
ā lόng
loan shark
阿明阿莲
ā míng ā lián
Ah Beng Ah Lian
阿嫂杀手
ā sǎo shā shǒu
auntie killer
爱它死
ài tā sǐ
ecstasy (drug)
爱之病
ài zhī bìng
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)
按柜金
àn guì jīn
deposit
安老院
ān lǎo yuàn
home for the aged
岸外银行
àn wài yín háng
offshore bank
Foresty area
峇峇
bā bā
baba
峇迪
bā dí
batik
霸级市场
bà jí shì chǎng
hypermarket
巴冷刀
bā lěng dāo
parang
巴刹
bā shā
market
巴刹语言
bā shā yǔ yán
pasar language
巴士道
bā shì dào
bus lane
巴士转换站
bā shì zhuǎn huàn zhàn
bus interchange
霸王车
bà wáng chē
Illegal ferrying or unpaid rides