Singaporean Mandarin Database

This database contains a collection of Mandarin terms which have cultural, historical or sentimental value unique to Singapore. These terms may be used by Singaporeans in the past or at present. Some of the terms are read in print while others are used in our everyday conversations.

阿窿
ā lόng
loan shark
爱它死
ài tā sǐ
ecstasy (drug)
按柜金
àn guì jīn
deposit
峇峇
bā bā
baba
霸级市场
bà jí shì chǎng
hypermarket
巴刹
bā shā
market
巴士转换站
bā shì zhuǎn huàn zhàn
bus interchange
巴仙
bā xiān
percent
百慕达裤
bǎi mù dá kù
bermuda shorts
绑紧跳
bǎng jĭn tiào
bungee jumping
薄饼
báo bǐng
popiah
保健储蓄
bǎo jiàn chǔ xù
MediSave
报生纸
bào shēng zhǐ
birth certificate
鞭刑
biān xíng
caning
驳船码头
bó chuán mǎ tou
Boat Quay
波道
bō dào
television channel
卜基
bǔ jī
bookmaker (bookie)
财路
cái lù
General Interbank Recurring Order (GIRO)
长堤
cháng dī
Causeway
常任秘书
cháng rèn mì shū
Permanent Secretary