Singaporean Mandarin Database

This database contains a collection of Mandarin terms which have cultural, historical or sentimental value unique to Singapore. These terms may be used by Singaporeans in the past or at present. Some of the terms are read in print while others are used in our everyday conversations.

霸王车
bà wáng chē
Illegal ferrying or unpaid rides
巴仙
bā xiān
percent
白卡
bái kǎ
embarkation card
百慕达裤
bǎi mù dá kù
bermuda shorts
白桥
bái qiáo
area around Farrer Park (colloquially known as pek kio)
白沙浮
bái shā fú
Bugis
半独立式洋房
bàn dú lì shì yáng fáng
semi-detached house
版位
bǎn wèi
article placement
绑紧跳
bǎng jĭn tiào
bungee jumping
薄饼
báo bǐng
popiah
保健储蓄
bǎo jiàn chǔ xù
MediSave
暴露
bào lù
revealing
报聘
bào pìn
pay a return visit
报穷
bào qióng
adjudication of bankruptcy
报生纸
bào shēng zhǐ
birth certificate
报效
bào xiào
to sponsor
背包客
bēi bāo kè
backpacker
碧山
bì shān
Bishan
便利贴
biàn lì tiē
post-it notes
鞭刑
biān xíng
caning