Singaporean Mandarin Database

This database contains a collection of Mandarin terms which have cultural, historical or sentimental value unique to Singapore. These terms may be used by Singaporeans in the past or at present. Some of the terms are read in print while others are used in our everyday conversations.

波霸
bō bà
a bosomy woman
驳船码头
bó chuán mǎ tou
Boat Quay
波道
bō dào
television channel
帛金
bó jīn
condolence gift
卜基
bǔ jī
bookmaker (bookie)
蔡厝港
cài cuò gǎng
Choa Chu Kang
财副
cái fù
clerk
财路
cái lù
General Interbank Recurring Order (GIRO)
菜燕
cài yàn
agar agar
残障
cán zhàng
physically disabled
草场
cǎo chǎng
field
草根
cǎo gēn
grassroots
测醉器
cè zuì qì
breathalyzer
插车
chā chē
cars cutting in
茶乌
chá wū
teh-o
长堤
cháng dī
Causeway
唱片骑师
chàng piàn qí shī
disc jockey (DJ)
常任秘书
cháng rèn mì shū
Permanent Secretary
潮州饭粿
cháo zhōu fàn guǒ
png kueh
车厂
chē chǎng
depot