Singaporean Mandarin Database

This database contains a collection of Mandarin terms which have cultural, historical or sentimental value unique to Singapore. These terms may be used by Singaporeans in the past or at present. Some of the terms are read in print while others are used in our everyday conversations.

传召
chuán zhào
Subpoena
创业基金
chuàng yè jī jīn
venture fund
春到河畔迎新年
chūn dào hé pàn yíng xīn nián
River Hong Bao
雌威
cí wēi
female power
大巴窑
dà bā yáo
Toa Payoh
打包
dă bāo
takeaway
大宝森节
dà bǎo sēn jié
Thaipusam
打鞭
dǎ biān
to cane
大伯公
dà bó gōng
Tua Pek Kong
大草场
dà cǎo cháng
The Padang
打底
dǎ dĭ
at least
大耳窿
dà ěr lóng
loan shark
打歌
dǎ gē
to promote a new song
打火厝前
dǎ huǒ cuò qián
Hill street
搭客
dā kè
passenger
大马路
dà mǎ lù
North Bridge Road
大牌
dà pái
block number
大坡
dà pō
South Bridge Road area
大日子
dà rì zi
special occasion
大世界
dà shì jiè
Great World Amusement Park