Singaporean Mandarin Database

This database contains a collection of Mandarin terms which have cultural, historical or sentimental value unique to Singapore. These terms may be used by Singaporeans in the past or at present. Some of the terms are read in print while others are used in our everyday conversations.

打鞭
dǎ biān
to cane
大伯公
dà bó gōng
Tua Pek Kong
打底
dǎ dĭ
at least
大耳窿
dà ěr lóng
loan shark
打歌
dǎ gē
to promote a new song
搭客
dā kè
passenger
大马路
dà mǎ lù
North Bridge Road
大牌
dà pái
block number
大坡
dà pō
South Bridge Road area
大日子
dà rì zi
special occasion
大世界
dà shì jiè
Great World Amusement Park
打书
dǎ shū
to promote a new book
大树脚
dà shù jiǎo
area around Ang Mo Kio (colloquially known as dua chew kah)
大型豪华德士
dà xíng háo huá dé shì
limousine taxi
大学先修班
dà xué xiān xiū bān
Pre-University Education
大衣
dà yī
suit
达致
dá zhì
reach (an agreement)
大字报
dà zì bào
big-character poster
单班制
dān bān zhì
single-session system
单程车资卡
dān chéng chē zī kǎ
Standard Ticket