Singaporean Mandarin Database

This database contains a collection of Mandarin terms which have cultural, historical or sentimental value unique to Singapore. These terms may be used by Singaporeans in the past or at present. Some of the terms are read in print while others are used in our everyday conversations.

shí wù/zhí wù
Food/Plants
高丽菜
gāo lì cài
cabbage
粿条
guǒ tiáo
kway teow
红豆冰
hóng dòu bīng
ice kachang
红龟粿
hóng guī guǒ
ang ku kueh
红毛丹
hóng máo dān
rambutan
胡姬
hú jī
orchid
黄梨
huáng lí
pineapple
鸡蛋糕
jī dàn gāo
steamed cake (colloquially known as kueh neng ko)
浆绿
jiàng lǜ
cendol
江鱼仔
jiāng yú zǎi
Anchovies (colloquially known as ikan bilis)
咖啡乌
kā fēi wū
kopi-o
咖椰
kā yē
kaya
快熟面
kuài shú miàn
instant noodles
拉茶
lā chá
teh-tarik
叻沙
lè shā
laksa
榴梿
liú lián
durian
隆东
lóng dōng
lontong
罗杂
luō zá
rojak
马来豆腐沙拉
mǎ lái dòu fǔ shā lā
tauhu goreng / tahu goreng
马来风光
mǎ lái fēng guāng
sambal kangkong