Singaporean Mandarin Database

This database contains a collection of Mandarin terms which have cultural, historical or sentimental value unique to Singapore. These terms may be used by Singaporeans in the past or at present. Some of the terms are read in print while others are used in our everyday conversations.

shè huì
Social
版位
bǎn wèi
article placement
绑紧跳
bǎng jĭn tiào
bungee jumping
保健储蓄
bǎo jiàn chǔ xù
MediSave
暴露
bào lù
revealing
报聘
bào pìn
pay a return visit
报穷
bào qióng
adjudication of bankruptcy
报生纸
bào shēng zhǐ
birth certificate
报效
bào xiào
to sponsor
便利贴
biàn lì tiē
post-it notes
波道
bō dào
television channel
帛金
bó jīn
condolence gift
财副
cái fù
clerk
财路
cái lù
General Interbank Recurring Order (GIRO)
残障
cán zhàng
physically disabled
扯购
chě gòu
broad-based buying
车匙
chē shí
car keys
充电
chōng diàn
to rest and recharge
抽润
chōu rùn
resale levy
储值购物卡
chǔ zhì gòu wù kǎ
gift card
创业基金
chuàng yè jī jīn
venture fund