Singaporean Mandarin Database

This database contains a collection of Mandarin terms which have cultural, historical or sentimental value unique to Singapore. These terms may be used by Singaporeans in the past or at present. Some of the terms are read in print while others are used in our everyday conversations.

baba
峇峇
bā bā
bak chor mee
肉脞面
ròu cuǒ miàn
bak kut teh
肉骨茶
ròu gŭ chá
bermuda shorts
百慕达裤
bǎi mù dá kù
big-character poster
大字报
dà zì bào
Bird Park
飞禽公园
fēi qín gōng yuán
birth certificate
报生纸
bào shēng zhǐ
block number
大牌
dà pái
Boat Quay
驳船码头
bó chuán mǎ tou
bookmaker (bookie)
卜基
bǔ jī
Bras Basah Complex
书城
shū chéng
bubur cha cha
摩摩喳喳
mó mó zhā zhā
bungee jumping
绑紧跳
bǎng jĭn tiào
bus interchange
巴士转换站
bā shì zhuǎn huàn zhàn
busybody (colloquially known as kaypoh)
鸡婆
jī pó