Singaporean Mandarin Database

This database contains a collection of Mandarin terms which have cultural, historical or sentimental value unique to Singapore. These terms may be used by Singaporeans in the past or at present. Some of the terms are read in print while others are used in our everyday conversations.

Foresty area
峇峇
bā bā
baba
峇迪
bā dí
batik
霸级市场
bà jí shì chǎng
hypermarket
巴冷刀
bā lěng dāo
parang
巴刹
bā shā
market
巴刹马兰
bā shā mǎ lán
night market (colloquially known as pasar malam)
巴刹语言
bā shā yǔ yán
pasar language
巴士道
bā shì dào
bus lane
巴士转换站
bā shì zhuǎn huàn zhàn
bus interchange
霸王车
bà wáng chē
Illegal ferrying or unpaid rides
巴仙
bā xiān
percent
白卡
bái kǎ
embarkation card
百慕达裤
bǎi mù dá kù
bermuda shorts
白桥
bái qiáo
vicinity of Farrer Park (colloquially known as pek kio)
白沙浮
bái shā fú
Bugis
白云岗
bái yún gǎng
Nanyang Junior College
半独立式洋房
bàn dú lì shì yáng fáng
semi-detached house
版位
bǎn wèi
article placement
绑紧跳
bǎng jĭn tiào
bungee jumping