Singaporean Mandarin Database

This database contains a collection of Mandarin terms which have cultural, historical or sentimental value unique to Singapore. These terms may be used by Singaporeans in the past or at present. Some of the terms are read in print while others are used in our everyday conversations.

打包
dă bāo
takeaway
大宝森节
dà bǎo sēn jié
Thaipusam
打鞭
dǎ biān
to cane
大伯公
dà bó gōng
Tua Pek Kong
打底
dǎ dĭ
at least
搭客
dā kè
passenger
大牌
dà pái
block number
大坡
dà pō
South Bridge Road area
大日子
dà rì zi
special occasion
大衣
dà yī
suit
大字报
dà zì bào
big-character poster
单班制
dān bān zhì
single-session system
淡马锡
dàn mǎ xī
Temasek
单选区
dān xuǎn qū
Single Member Constituency (SMC)
党鞭
dǎng biān
Party Whip
德士
dé shì
taxi
德育在于行动
dé yù zài yú xíng dòng
Values in Action (VIA)
豆爽
dòu shuǎng
tau suan
赌船
dǔ chuán
gambling ship
独立候选人
dú lì hòu xuǎn rén
independent candidate