Singaporean Mandarin Database

This database contains a collection of Mandarin terms which have cultural, historical or sentimental value unique to Singapore. These terms may be used by Singaporeans in the past or at present. Some of the terms are read in print while others are used in our everyday conversations.

大巴窑
dà bā yáo
Toa Payoh
打包
dă bāo
takeaway
大宝森节
dà bǎo sēn jié
Thaipusam
打鞭
dǎ biān
to cane
大伯公
dà bó gōng
Tua Pek Kong
打底
dǎ dĭ
at least
大耳窿
dà ěr lóng
loan shark
搭客
dā kè
passenger
大牌
dà pái
block number
大坡
dà pō
South Bridge Road area
大日子
dà rì zi
special occasion
打书
dǎ shū
to promote a new book
大树脚
dà shù jiǎo
area around Ang Mo Kio (colloquially known as dua chew kah)
大衣
dà yī
suit
大字报
dà zì bào
big-character poster
单班制
dān bān zhì
single-session system
单程车资卡
dān chéng chē zī kǎ
Standard Ticket
单肩装
dān jiān zhuāng
One shoulder outfit
淡马锡
dàn mǎ xī
Temasek
单位信托
dān wèi xìn tuō
unit trust