Singaporean Mandarin Database

This database contains a collection of Mandarin terms which have cultural, historical or sentimental value unique to Singapore. These terms may be used by Singaporeans in the past or at present. Some of the terms are read in print while others are used in our everyday conversations.

法庭之友
fǎ tíng zhī yǒu
amicus curiae
反嗜毒运动
fǎn shì dú yùn dòng
Anti-Drug Abuse Campaign
放电
fàng diàn
to mesmerize
防火探热器
fáng huǒ tàn rè qì
smoke detector
防空所
fáng kōng suǒ
bomb shelter
翡珑山
fěi lóng shān
Mount Vernon
飞禽公园
fēi qín gōng yuán
Bird Park
非选区议员
fēi xuǎn qū yì yuán
Non-Constituency Member of Parliament (NCMP)
菲佣
fēi yōng
Filipino domestic helper
分层地契
fēn céng dì qì
Strata Title
风油
fēng yóu
medicated oil
福建炒虾面
fú jiàn chǎo xiā miàn
Hokkien Prawn Mee (colloquially known as hok kien mee)
浮脚屋
fú jiǎo wū
stilt house
妇女宪章
fù nǚ xiàn zhāng
Women's Charter
服务公寓
fú wù gōng yù
service apartment