Singaporean Mandarin Database

This database contains a collection of Mandarin terms which have cultural, historical or sentimental value unique to Singapore. These terms may be used by Singaporeans in the past or at present. Some of the terms are read in print while others are used in our everyday conversations.

shè huì
Social
反嗜毒运动
fǎn shì dú yùn dòng
Anti-Drug Abuse Campaign
防火探热器
fáng huǒ tàn rè qì
smoke detector
防空所
fáng kōng suǒ
bomb shelter
风油
fēng yóu
medicated oil
shí wù/zhí wù
Food/Plants
福建炒虾面
fú jiàn chǎo xiā miàn
Hokkien Prawn Mee (colloquially known as hok kien mee)
shēng huó
Speech
放电
fàng diàn
to mesmerize
shè qún/tuán tǐ
Communities/Organisations
菲佣
fēi yōng
Filipino domestic helper
fǎ zhèng
Legal/Politics
法庭之友
fǎ tíng zhī yǒu
amicus curiae
非选区议员
fēi xuǎn qū yì yuán
Non-constituency Member of the Parliament of Singapore (NCMP)
分层地契
fēn céng dì qì
Strata Title
妇女宪章
fù nǚ xiàn zhāng
Women's Charter
dì lǐ xiāng guān
Places
翡珑山
fěi lóng shān
Mount Vernon
飞禽公园
fēi qín gōng yuán
Bird Park
浮脚屋
fú jiǎo wū
stilt house
服务公寓
fú wù gōng yù
service apartment