Singaporean Mandarin Database

This database contains a collection of Mandarin terms which have cultural, historical or sentimental value unique to Singapore. These terms may be used by Singaporeans in the past or at present. Some of the terms are read in print while others are used in our everyday conversations.

哈芝节
hā zhī jié
Hari Raya Haji
海峡华人
hăi xiá huá rén
Straits Chinese
好兄弟
hăo xīong dì
good brothers (supernatural spirits)
河水山
hé shuǐ shān
Bukit Ho Swee
红灯码头
hóng dēng mǎ tou
Clifford Pier
红龟粿
hóng guī guǒ
ang ku kueh
红毛
hóng māo
caucasians / westerners (colloquially known as ang mo)
红毛丹
hóng máo dān
rambutan
红牌车
hóng pái chē
Off-Peak Car (OPC)
红头巾
hóng tóu jīn
samsui women (red headscarf)
后港
hòu gǎng
Hougang
虎豹别墅
hǔ bào bié shù
Haw Par Villa
胡姬
hú jī
orchid
华社自助理事会
huá shè zì zhù lǐ shì huì
Chinese Development Assistance Council(CDAC)
华巫印
huá wū yìn
Chinese, Malay, and Indian
华校
huá xiào
Chinese school
华裔馆
huá yì guǎn
Chinese Heritage Centre
皇家山
huáng jiā shān
Fort Canning Park
火城
huǒ chéng
Kallang Gasworks
活跃乐龄
huó yuè lè líng
Active Ageing