Singaporean Mandarin Database

This database contains a collection of Mandarin terms which have cultural, historical or sentimental value unique to Singapore. These terms may be used by Singaporeans in the past or at present. Some of the terms are read in print while others are used in our everyday conversations.

讲华语运动
jiǎng huá yǔ yùn dòng
Speak Mandarin Campaign
浆绿
jiàng lǜ
cendol
降头
jiàng tóu
black magic (colloquially known as gong tau)
江鱼仔
jiāng yú zǎi
Anchovies (colloquially known as ikan bilis)
脚底按摩径
jiǎo dǐ àn mó jìng
reflexology walk
解封阶段
jiě fēng jiē duàn
re-opening phase
结霜桥
jié shuāng qiáo
Sungei Road (colloquially known as gek sng kio)
街头党
jiē tóu dǎng
street gang
浸濡
jìn rú
immersion (programme)
金饰
jīn shì
gold jewellery
禁制令
jìn zhì lìng
injunction
金庄
jīn zhuāng
gold and jewellery shop
警曹
jǐng cáo
police sergeant
经济稳定与支援配套
jīng jì wěn dìng yǔ zhī yuán pèi tào
Stabilisation and Support Package
精深技能发展局
jīng shēn jì néng fā zhǎn jú
SkillsFuture Singapore
酒保
jiǔ bǎo
bartender
旧福特车厂
jiù fú tè chē chǎng
Former Ford Factory
酒廊
jiǔ láng
lounge
聚落式排屋
jù luò shì pái wū
cluster housing
居民委员会
jū mín wěi yuan huì
Residents' Committee (RC)