Singaporean Mandarin Database

This database contains a collection of Mandarin terms which have cultural, historical or sentimental value unique to Singapore. These terms may be used by Singaporeans in the past or at present. Some of the terms are read in print while others are used in our everyday conversations.

jiào yù
Education
快捷课程
kuài jié kè chéng
Express course
shè huì
Social
空中少爷
kōng zhōng shào yé
air steward
shí wù/zhí wù
Food/Plants
咖啡乌
kā fēi wū
kopi-o
咖椰
kā yē
kaya
快熟面
kuài shú miàn
instant noodles
shēng huó
Speech
咖啡钱
kā fēi qián
bribe
shè qún/tuán tǐ
Communities/Organisations
客工
kè gong
migrant workers
客卿
kè qīng
visiting/guest
jiāo tōng
Transport
快速公路
kuài sù gōng lù
expressway
fǎ zhèng
Legal/Politics
控状
kòng zhuàng
charge
dì lǐ xiāng guān
Places
克拉码头
kè lā mǎ tou
Clarke Quay
快乐世界
kuài lè shì jiè
Gay World Amusement Park
奎笼
kuí long
kelong
wén huà
Culture
卡峇雅
kǎ bā yǎ
kebaya