Singaporean Mandarin Database

This database contains a collection of Mandarin terms which have cultural, historical or sentimental value unique to Singapore. These terms may be used by Singaporeans in the past or at present. Some of the terms are read in print while others are used in our everyday conversations.

垃圾虫劳改
lā jī chóng láo gǎi
Corrective Work Order (CWO)
垃圾房
lā jī fáng
bin centre
乐龄
lè líng
senior
乐龄公寓
lè líng gōng yù
studio apartment
乐龄中心
lè líng zhōng xīn
Senior Citizens' Centre
叻沙
lè shā
laksa
叻屿呷国库银票
lè yǔ xiā guó kù yín piào
Straits Dollar
理工学院
lǐ gōng xué yuàn
polytechnic
立国一代
lì guó yí dài
Merdeka Generation
联邦
lián bāng
Federation of Malaysia (old term to refer to Malaysia)
亮灯
liàng dēng
light-up
猎人头
liè rén tóu
headhunting
邻里学校
lín lǐ xué xiào
neighbourhood school
灵犬
líng quǎn
rescue or police dog
榴梿
liú lián
durian
六马路
liù mǎ lù
Princep Street
隆帮
lóng bāng
to hitch a ride, reside with or have someone pass an item to another person along the way (colloquially known as tumpang)
隆东
lóng dōng
lontong
龙沟鱼
lóng gōu yú
longkang fish
路霸
lù bà
road bully