Singaporean Mandarin Database

This database contains a collection of Mandarin terms which have cultural, historical or sentimental value unique to Singapore. These terms may be used by Singaporeans in the past or at present. Some of the terms are read in print while others are used in our everyday conversations.

Parliamentary Secretary
政务次长
zhèng wù cì zhǎng
Party Whip
党鞭
dǎng biān
passenger
搭客
dā kè
People's Association (PA)
人民协会
rén mín xié huì
percent
巴仙
bā xiān
Permanent Resident (PR)
永久居民
yǒng jiǔ jū mín
Permanent Secretary
常任秘书
cháng rèn mì shū
Pioneer Generation
建国一代
jiàn guó yí dài
police (colloquially known as mata, derived from mata-mata)
马打
mă dă
police sergeant
警曹
jǐng cáo
polyclinic
综合诊疗所
zōng hé zhěn liáo suǒ
polytechnic
理工学院
lǐ gōng xué yuàn
popiah
薄饼
báo bǐng
pork belly
三层肉
sān céng ròu
public holiday
公共假日
gōng gòng jià rì
public prosecutor
检察司
jiǎn chá sī
Pulau Ubin
乌敏岛
wū mín dǎo