Singaporean Mandarin Database

This database contains a collection of Mandarin terms which have cultural, historical or sentimental value unique to Singapore. These terms may be used by Singaporeans in the past or at present. Some of the terms are read in print while others are used in our everyday conversations.

shè huì
Social
万字票
wàn zì piào
4D (4-digit lottery)
网际网络
wǎng jì wǎng luò
Internet
午夜场
wǔ yè chǎng
midnight show
无障碍建设基金
wú zhàng ài jiàn shè jī jīn
Accessibility Fund
shí wù/zhí wù
Food/Plants
文头雪
wén tóu xuě
ice jelly
乌达
wū dá
otah (derived from otak-otak)
五香虾饼
wǔ xiāng xiā bǐng
ngoh hiang and prawn cracker (colloquially known as ngoh heong hei pia)
shēng huó
Speech
5C
wǔ C
5Cs
乌龙
wū lóng
Unexpected mistake
五十对五十
wǔ shí duì wǔ shí
fifty-fifty
fǎ zhèng
Legal/Politics
屋契
wū qì
lease
屋契回购计划
wū qì huí gòu jì huà
Lease Buyback Scheme
dì lǐ xiāng guān
Places
万国
wàn guó
Buangkok
王家山脚铁廊边
wáng jiā shān jiǎo tiě láng biān
Tan Tye Place
梧槽
wú cáo
Rochor
梧槽尾
wú cáo wěi
Crawford Street (colloquially known as Rochor buey)
五房式
wǔ fáng shì
5-Room flats
武吉士街
wǔ jí shì jiē
Bugis Street
乌节路
wū jié lù
Orchard Road
勿洛
wù luò
Bedok