Singaporean Mandarin Database

This database contains a collection of Mandarin terms which have cultural, historical or sentimental value unique to Singapore. These terms may be used by Singaporeans in the past or at present. Some of the terms are read in print while others are used in our everyday conversations.

新山
xīn shān
Johor Bahru
新生沙
xīn shēng shā
NEWSand
新生水
xīn shēng shuǐ
NEWater
新生油
xīn shēng yóu
NEWOil
新世界
xīn shì jiè
New World Amusement Park
新市区
xīn shì qū
New Downtown
新心相连
xīn xīn xiāng lián
SGUnited
“新心相连” 就业与技能配套
xīn xīn xiāng lián jiù yè yǔ jì néng pèi tào
SGUnited Jobs and Skills Package
新谣
xīn yáo
Xinyao
新镇
xīn zhèn
New Town
星岛
xīng dǎo
Xing Dao (Singapore island, old term to refer to Singapore)
星和园
xīng hé yuán
Japanese Garden
行兼跑
xíng jiān pǎo
walk-and-jog
行善计划
xíng shàn jì huà
Kindness Campaign
星耀樟宜
xīng yào zhāng yí
Jewel Changi Airport
星洲
xīng zhōu
Xingzhou (Singapore Island, old term to refer to Singapore)
蓄水池
xù shuǐ chí
reservoir
学生托管中心
xué sheng tuō guǎn zhōng xīn
Student Care Centre
学生准证
xué shēng zhǔn zhèng
Student Pass
学习圈
xué xí quān
learning circle