Singaporean Mandarin Database

This database contains a collection of Mandarin terms which have cultural, historical or sentimental value unique to Singapore. These terms may be used by Singaporeans in the past or at present. Some of the terms are read in print while others are used in our everyday conversations.

亚喳
yā chā
achar
亚答屋
yā dá wū
attap house
亚细安
yà xì ān
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)
烟客
yān kè
smoker
夜光龙
yè guāng lóng
luminous dragon dance
椰浆饭
yē jiāng fàn
nasi lemak
易通卡
yì tōng kǎ
ez-link card
义走
yì zǒu
charity walk
印度煎饼
yìn dù jiān bǐng
roti prata
饮胜
yǐn shèng
cheers (as a toast, colloquially known as yumseng)
婴儿花红
yīng ér huā hóng
baby bonus
英校
yīng xiào
English school
拥车证
yōng chē zhèng
Certificate of Entitlement (COE)
永久地契
yǒng jiǔ dì qì
freehold
永久居民
yǒng jiǔ jū mín
Permanent Resident (PR)
邮区号码
yoú qū hào mǎ
Postal Code
幼稚园
yòu zhì yuán
kindergarten
裕华园
yù huá yuán
Chinese Garden
鱼生
yú shēng
yu sheng
鱼尾狮
yú wěi shī
Merlion