Singaporean Mandarin Database

This database contains a collection of Mandarin terms which have cultural, historical or sentimental value unique to Singapore. These terms may be used by Singaporeans in the past or at present. Some of the terms are read in print while others are used in our everyday conversations.

ang ku kueh
红龟粿
hóng guī guǒ
bak chor mee
肉脞面
ròu cuǒ miàn
bak kut teh
肉骨茶
ròu gŭ chá
bubur cha cha
摩摩喳喳
mó mó zhā zhā
cendol
浆绿
jiàng lǜ
economic rice
杂菜饭
zá cài fàn
kaya
咖椰
kā yē
kway teow
粿条
guǒ tiáo
laksa
叻沙
lè shā
mee siam
米暹
mǐ xiān
nasi lemak
椰浆饭
yē jiāng fàn
orchid
胡姬
hú jī
otah, (derived from otak-otak)
乌达
wū dá
popiah
薄饼
báo bǐng
pork belly
三层肉
sān céng ròu
roti prata
印度煎饼
yìn dù jiān bǐng
satay
沙爹
shā diē
tau suan
豆爽
dòu shuǎng
Vanda Miss Joaquim
卓锦·万代兰
zhuó jǐn . wàn dài lán
yu sheng
鱼生
yú shēng