Singaporean Mandarin Database

This database contains a collection of Mandarin terms which have cultural, historical or sentimental value unique to Singapore. These terms may be used by Singaporeans in the past or at present. Some of the terms are read in print while others are used in our everyday conversations.

Foresty area
薄饼
báo bǐng
popiah
豆爽
dòu shuǎng
tau suan
咖喱卜
gā lí bo
curry puff
粿条
guǒ tiáo
kway teow
红龟粿
hóng guī guǒ
ang ku kueh
红毛丹
hóng máo dān
rambutan
胡姬
hú jī
orchid
黄梨
huáng lí
pineapple
浆绿
jiàng lǜ
cendol
咖椰
kā yē
kaya
叻沙
lè shā
laksa
榴梿
liú lián
durian
隆东
lóng dōng
lontong
罗杂
luō zá
rojak
米苔目
mǐ tāi mù
bee tai bak
米暹
mǐ xiān
mee siam
摩摩喳喳
mó mó zhā zhā
bubur cha cha
酿豆腐
niàng dòu fu
yong tau foo
肉脞面
ròu cuǒ miàn
bak chor mee