Singaporean Mandarin Database

This database contains a collection of Mandarin terms which have cultural, historical or sentimental value unique to Singapore. These terms may be used by Singaporeans in the past or at present. Some of the terms are read in print while others are used in our everyday conversations.

摩摩喳喳
mó mó zhā zhā
bubur cha cha
南洋咖啡
nán yang kā fēi
Nanyang coffee
酿豆腐
niàng dòu fu
yong tau foo
肉脞面
ròu cuǒ miàn
bak chor mee
肉骨茶
ròu gŭ chá
bak kut teh
三层肉
sān céng ròu
pork belly
沙爹
shā diē
satay
山竹
shān zhú
mangosteen
乌达
wū dá
otah, (derived from otak-otak)
新加坡司令
xīn jiā pō sī lìng
Singapore sling
亚喳
yā chā
achar
椰浆饭
yē jiāng fàn
nasi lemak
椰丝糯米糍
yē sī nuò mǐ cí
ondeh ondeh
印度煎饼
yìn dù jiān bǐng
roti prata
鱼生
yú shēng
yu sheng
鸳鸯
yuān yāng
yuanyang
杂菜饭
zá cài fàn
economic rice
猪肠粉
zhū cháng fěn
chee cheong fun
朱古力
zhū gǔ lì
chocolate
卓锦·万代兰
zhuó jǐn wàn dài lán
Vanda Miss Joaquim