Singaporean Mandarin Database

This database contains a collection of Mandarin terms which have cultural, historical or sentimental value unique to Singapore. These terms may be used by Singaporeans in the past or at present. Some of the terms are read in print while others are used in our everyday conversations.

caning
鞭刑
biān xíng
drink-driving
醉酒驾车
zuì jiǔ jià chē
Group Representation Constituency (GRC)
集选区
jí xuǎn qū
independent candidate
独立候选人
dú lì hòu xuǎn rén
injunction
禁制令
jìn zhì lìng
Judicial Commissioner
司法委员
sī fǎ wěi yuán
Minister Mentor
内阁资政
nèi gé zī zhèng
Minister of State
政务部长
zhèng wù bù zhǎng
Nominated Member of Parliament (NMP)
官委议员
guān wěi yì yuán
ownership transfer
割名
gē míng
Parliamentary Secretary
政务次长
zhèng wù cì zhǎng
Party Whip
党鞭
dǎng biān
Permanent Secretary
常任秘书
cháng rèn mì shū
public prosecutor
检察司
jiǎn chá sī
Single Member Constituency (SMC)
单选区
dān xuǎn qū
Subpoena
传召
chuán zhào
Supreme Court
最高法院
zuì gāo fǎ yuàn
to cane
打鞭
dǎ biān