Singaporean Mandarin Database

This database contains a collection of Mandarin terms which have cultural, historical or sentimental value unique to Singapore. These terms may be used by Singaporeans in the past or at present. Some of the terms are read in print while others are used in our everyday conversations.

白卡
bái kǎ
embarkation card
鞭刑
biān xíng
caning
常任秘书
cháng rèn mì shū
Permanent Secretary
传召
chuán zhào
Subpoena
打鞭
dǎ biān
to cane
单选区
dān xuǎn qū
Single Member Constituency (SMC)
党鞭
dǎng biān
Party Whip
独立候选人
dú lì hòu xuǎn rén
independent candidate
法庭之友
fǎ tíng zhī yǒu
amicus curiae
非选区议员
fēi xuǎn qū yì yuán
Non-constituency Member of the Parliament of Singapore (NCMP)
分层地契
fēn céng dì qì
Strata Title
妇女宪章
fù nǚ xiàn zhāng
Women's Charter
割名
gē míng
ownership transfer
官委议员
guān wěi yì yuán
Nominated Member of Parliament (NMP)
国家法院
guó jiā fǎ yuàn
State Courts
国务资政
guó wù zī zhèng
Senior Minister
后座议员
hòu zuò yì yuán
Back Bencher
胡姬花外交
hú jī huā wài jiāo
orchid diplomacy
呼气测醉分析器
hū qì cè zuì fēn xī qì
Breath Evidential Analyser (BEA)
还押
huán yā
to remand