Singaporean Mandarin Database

This database contains a collection of Mandarin terms which have cultural, historical or sentimental value unique to Singapore. These terms may be used by Singaporeans in the past or at present. Some of the terms are read in print while others are used in our everyday conversations.

鞭刑
biān xíng
caning
常任秘书
cháng rèn mì shū
Permanent Secretary
传召
chuán zhào
Subpoena
打鞭
dǎ biān
to cane
单选区
dān xuǎn qū
Single Member Constituency (SMC)
党鞭
dǎng biān
Party Whip
独立候选人
dú lì hòu xuǎn rén
independent candidate
分层地契
fēn céng dì qì
Strata Title
割名
gē míng
ownership transfer
官委议员
guān wěi yì yuán
Nominated Member of Parliament (NMP)
国家法院
guó jiā fǎ yuàn
State Courts
后座议员
hòu zuò yì yuán
Back Bencher
集选区
jí xuǎn qū
Group Representation Constituency (GRC)
检察司
jiǎn chá sī
public prosecutor
禁制令
jìn zhì lìng
injunction
内阁资政
nèi gé zī zhèng
Minister Mentor
骑劫
qí jié
hijack
司法委员
sī fǎ wěi yuán
Judicial Commissioner
太平绅士
tài píng shēn shì
Justice of the Peace
堂费
táng fèi
Court Fees